+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

 

 


Januar 2020

Na kratko o projektu

V zadnjih 30 letih je svet izrazito spremenil dojemanje starejših. Novi koncepti socialne politike trdijo, da je treba starejše obravnavati drugače. Namesto da jih vidimo kot breme, novi pristop raje poudarja nove možnosti, ki so na voljo za vse generacije. Nacionalne in mednarodne organizacije že od 80. let naprej spodbujajo koncept aktivnega staranja.
Naš projekt Erasmus+ „Priprava na aktivno staranje“ ponuja kompleksne učne načrte za različne generacije, družbene skupine in posameznike, da se pripravijo na novo življenjsko obdobje. Ljudje različnih življenjskih izkušenj in v različnih življenjskih situacijah lahko v tem učnem gradivu za odrasle najdejo ustrezno znanje, navdih in pomoč za svoja vprašanja.

Prvi zvezek govori o poučevanju in učenju informacijske tehnologije v starosti. Pomembna značilnost našega modula je, da posveča posebno pozornost značilnostim starejših generacij. Vsebina in načini učenja so prilagojeni posebnim potrebam in učnim tempom starejših.

V drugem zvezku so primeri, najboljše prakse in navodila za vse starostne skupine glede prostovoljnih dejavnosti. Vključenost v dejavnosti skupnosti in prostovoljstvo bosta povečala družbeno angažiranost in dobro počutje vsakogar. Skupne izkušnje z različnimi generacijami so eden najboljših načinov boja proti osamljenosti in depresiji.

Tretji zvezek deli znanje in ponuja nasvete o ohranjanju ali vzgoji novih navad za zdrav življenjski slog, koristne prostočasne dejavnosti, prehranske nasvete in možnosti rekreacije. V tem zvezku so poudarjene tudi tiste vloge, ki bi spodbujale pripravo na aktivno in zdravo staranje starejših.

Četrti zvezek prinaša več dobrih praks o sodelovanju generacij. Osredotoča se na simptome demence in ponuja praktično znanje za tiste, ki se soočajo z Alzheimerjevo boleznijo ali drugimi olikami demence pri ožjem družinskem članu.

Štirje partnerji, ki so se povezali v projektu, s katerim so želeli predstaviti različna znanja in dejavnosti, ki so v starajočih družbah vedno bolj potrebne, a so s formalnimi učnimi metodami nedostopne ali težko dostopne, so: občina Alsómocsolád, Madžarska, 15. okrožna uprava Budimpešte, Madžarska, A.L.P. Peca, razvojno podjetje iz Slovenije, in organizacija Bjerkaker LearningLab iz Norveške.

Partnerji so kot ciljne skupine obravnavali vse starostne skupine – mlade, ljudi srednjih let in starajoče se prebivalstvo. Proces staranja se odvija na različne načine in skozi različne »poti«. Starejših ne moremo obravnavati kot homogene skupine. Potencialne koristi uporabe naših učnih načrtov s strani civilnih organizacij, družin, skupnosti in posameznikov so, da bodo te poti lahko zanimive in uporabne. Želeli smo prispevati k družbeni prepoznavnosti starejših in iskati »starejšim prijazne« rešitve, pa tudi rušiti negativne stereotipe, ki vplivajo na starejše.

 


ProAge Newsletter 1

ProAge Newsletter 2

ProAge Newsletter 3

ProAge Newsletter 4

ProAge Newsletter 5

ProAge Newsletter 6

ProAge Newsletter 7

ProAge Newsletter 8

ProAge Newsletter 9

 


Aktivni in zdravi starejši

Active and Healthy Seniors

 

Prostovoljstvo

Voluntary  engagement

 

Demenca - Alzheimerjeva

S.O.S. Dementia

 

Računalništvo

UpToTheNet

 


FORUM


Julij 2019

Press release

2018-1-HU01-KA204-047707

Municipality of Alsómocsolád, in partnership with Municipality of Budapest XV. district, Bjerkaker Learning LAB, Norway, and A.L.P. Pec d.o.o, Slovenia  submitted a joint proposal under the title „Preparation for Active Ageing” to TEMPUS Foundation in the Erasmus+ Adult Learning programme in March 2018. 

According to the sponsorship decision, the consortium is entitled to EUR 150,040 support.

The aim of the project is to develop a special curriculum for adult learners which consists of good practices and innovative solutions for the preparation and awareness of active ageing. Within the project, 4 modules will be prepared, each partner is responsible for their own modul.

About the moduls:

  • modul: IT education and learning for aging people
  • modul: offers good practises and guidances for all ages to be volunteer
  • modul: about transferring knowledge and advising; how we can create new habbits and keep it for a healthy lifestyle and how the elderly age can be filled with leisure activities
  • modul: the last modul will present many useful, good practices about active ageing and the cooperation between generations, as well as what to do, if it turns out that one of the family members is struggling with Alzheimer’s disease or Dementia.

After the completion of the curriculum an intensive dissemination process will take place to spread the new knowledge. The projec will be fullfiled between 01. 11. 2018- 31. 8.  2020.

 

The project comes to fruition between 01. 11. 2018 – 31. 8. 2020

 

The project is supported by the European Comission.


Julij 2019

Izjava za javnost

2018-1-HU01-KA204-047707

Občina Alsómocsolád je v sodelovanju s 15. okrožjem Budimpešte, organizacijo Bjerkaker Learning Lab, Norveška, in podjetjem A.L.P. Peca d.o.o, Slovenija, marca 2018 v okviru programa Erasmus+ vložila skupni predlog z naslovom „Priprava na aktivno staranje“ pri Foundation TEMPUS.

V skladu s sklepom o sponzorstvu je konzorcij upravičen do podpore 150.040 EUR.

Cilj projekta je razviti poseben učni načrt za odrasle, ki bo sestavljen iz dobrih praks in inovativnih rešitev za pripravo in ozaveščanje o aktivnem staranju. V okviru projekta bodo pripravljeni 4 moduli, vsak partner je odgovoren za svoj modul.

O modulih:

  • modul: IT-izobraževanje in učenje za starejše
  • modul: ponuja dobre prakse in smernice za prostovoljce vseh starosti
  • modul: o prenosu znanja in svetovanju; kako si lahko ustvarimo nove navade in jih ohranjamo za zdrav življenjski slog in kako lahko starost napolnimo s prostočasnimi dejavnostmi
  • modul: zadnji modul bo predstavil veliko koristnih in dobrih praks o aktivnem staranju in sodelovanju med generacijami, pa tudi o tem, kaj storiti, če se izkaže, da se kateri od družinskih članov spopada z Alzheimerjevo boleznijo ali demenco.

Po zaključku učnega načrta bo potekal intenziven postopek širjenja novega znanja. Projekt bo v celoti izveden med 1. 11. 2018 in 31. 8. 2020.

Projekt se realizira med 1. 11. 2018 in 31. 8. 2020.

Projekt podpira Evropska komisija.