+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

RAZPISI

 

Ur. l. RS, št. 24 / 13.4.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

31.8.2018

Javni razpis za izbor operacij »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«

Ministrstvo za zdravje

14.5.2018

Ur. l. RS, št. 23 / 6.4.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

31.8.2018

Javni razpis P7OR 2018 –Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Javni sklad RS za podjetništvo

(Slovenski podjetniški sklad)

do porabe sredstev oz do

20.10.2018

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19

Zavod za šport RS Planica

20.4.2018

 

 

Ur. l. RS, št. 21 / 30.3.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2028

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

30.4.2018

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski

in preživninski sklad Republike Slovenije

30.4.2018

Javni poziv za sofinanciranje izvajanja mladinskih programov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2018, v okvirni višini 10.000 €

občina Ravne na Koroškem

do porabe sredstev oz do 31.10.2018

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju razpisa

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju razpisa

9. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

18.7.2018

2. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju razpisa

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2018

Turistična zveza Slovenije

20.4.2018

 

Ur. l. RS, št. 19 / 23.3.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 (P2 2018)

Slovenski podjetniški sklad

20.4.2018

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2018

občina Ravne na Koroškem

23.4.2018

 

Ur. l. RS, št. 17 / 16.3.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Spremembo 3. javnega razpisa za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

»Začetek vnosa vlog in zaključek javnega

razpisa:« datum »2. 4. 2018« nadomesti z datumom »6. 4. 2018«.

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018

Ministrstvo za obrambo

7.5.2018

Javni poziv za izdajo pisma o nameri prijaviteljem na razpis Generalnega direktorata za komunikacijska omrežja, vsebino in tehnologijo Evropske komisije za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa za nepovratna sredstva na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020: CEF-TC-2018-1 »varnejši internet«

Ministrstvo za javno upravo

23.4.2018

 

Ur. l. RS, št. 16 / 9.3.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2018

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

11.5.2018

 

Ur. l. RS, št. 14 / 2.3.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Prvi javni razpis za »Ukrep inovacije v akvakulturi«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

24.5.2018

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo«

Ministrstvo za notranje zadeve

Ministrstvo za infrastrukturo

19.4.2018

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018–2019«

SPIRIT

9.5.2018

 

 

Ur. l. RS, št. 11 / 23.2.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj –program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

1.3.2018;

13.9.2018

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko, v letih 2019 in 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

23.4.2018

 

Ur. l. RS, št. 9 / 16.2.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (oznaka JOB_2018)

Ministrstvo za infrastrukturo

12.3.2018;

16.4.2018;

14.5.2018;

17.9.2018;

12.11.2018;

 oz. do porabe sredstev

Javni razpis P1 plus 2018 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Javni sklad RS za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad)

15.10.2018 oz. do porabe sredstev

 

Ur. l. RS, št. 8 / 9.2.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2018 (v nadaljevanju: JP1–M–2018)

Javna agencija za knjigo RS

do porabe sredstev oz do 1.10.2018

 

Ur. l. RS, št. 6 / 2.2.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Ministrstvo za kmetijstvo

25.5.2018

1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Ministrstvo za kmetijstvo

25.5.2018

 

 

Ur. l. RS, št. 80 / 29.12.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad

8.1.2018;

28.2.2018

 

Ur. l. RS, št. 68 / 1.12.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

05. 01. 2018 za prvo odpiranje;

23. 11. 2018 za drugo odpiranje;

22. 11. 2019 za tretje odpiranje.

 

Ur. l. RS, št. 66 / 24.11.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«

SPIRIT

5.1.2018;

15.5.2018 (morebitni)

Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 59SUB-SOCOB17 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 64 / 17.11.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad

do porabe sredstev oz do

30.4.2018

 

 

Ur. l. RS, št. 59 / 27.10.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) – »PRIZ 17-18«

SPIRIT

7.12.2017;

(morebitni drugi rok: 22.2.2018)

 

Ur. l. RS, št. 58 / 20.10.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 50SUB-AVPO17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do porabe sredstev oz. do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do porabe sredstev oz. do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 56 / 13.10.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 55SUB-EVPO17 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 57SUB-EVOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 54 / 29.9.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)

Ministrstvo za infrastrukturo

23.11.2017;

6.3.2018;

5.6.2018 (morebitni)

 

 

Ur. l. RS, št. 44 / 11.8.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

EKO sklad

do objave o zaključku razpisa oziroma do porabe sredstev

 

 

Ur. l. RS, št. 35 / 7.7.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019

Center RS za poklicno izobraževanje

do porabe sredstev oz. do

30.6.2019

 

Ur. l. RS, št. 31 / 23.6.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski

in preživninski sklad RS

do porabe sredstev oz do 7.9.2018

    

Ur. l. RS, št. 22 / 28.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Tretji javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji

RRA Koroška

do porabe sredstev oz do 22.4.2018

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad

29.5.2017,

26.6.2017,

24.7.2017,

28.8.2017

oz do porabe sredstev

 

Ur. l. RS, št. 20 / 21.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Eko sklad

do objave o zaključku

 

Ur. l. RS, št. 18 / 14.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

EKO sklad

do objave o zaključku

 

Ur. l. RS, št. 15 / 31.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Ur. l. RS, št. 14 / 24.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (oznaka JOB_2017)

Ministrstvo za infrastrukturo

18.9.2017,

16.10.2017

oz. do porabe sredstev

Ur. l. RS, št. 8 / 17.2.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

Javni sklad RS za podjetništvo

(Slovenski podjetniški sklad)

1.9.2017,

15.9.2017,

1.10.2017,

15.10.2017

oz do porabe sredstev