+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

RAZPISI

 

Ur. l. RS, št. 9 / 16.2.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za izbiro programov ljubiteljske kulture, ki se bodo v letu 2018 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje

občina Prevalje

16.3.2018

Tretji javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, in prehrano

10.4.2018

Tretji javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, in prehrano

10.4.2018

Tretji javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, in prehrano

10.4.2018

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (oznaka JOB_2018)

Ministrstvo za infrastrukturo

12.3.2018;

16.4.2018;

14.5.2018;

17.9.2018;

12.11.2018;

 oz. do porabe sredstev

Javni razpis P1 plus 2018 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Javni sklad RS za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad)

15.10.2018 oz. do porabe sredstev

Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

4.4.2018

Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2018

Zavod za zdravstveno zavarovanje RS

5.3.2018

Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2018

Zavod za zdravstveno zavarovanje RS

5.3.2018

 

Ur. l. RS, št. 8 / 9.2.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, projektov in dejavnosti na področju kulture, ki jih bo Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna v letu 2018

občina Mežica

16.3.2018

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti na področju športa, ki jih bo v letu 2018 Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna

občina Mežica

16.3.2018

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2018 (v nadaljevanju: JP1–M–2018)

Javna agencija za knjigo RS

do porabe sredstev oz do 1.10.2018

 

Ur. l. RS, št. 6 / 2.2.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Ministrstvo za kmetijstvo

25.5.2018

1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Ministrstvo za kmetijstvo

25.5.2018

Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2018

Mestna občina Slovenj Gradec

5.3.2018

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti oživitve mestnega jedra v MOSG za leto 2018

Mestna občina Slovenj Gradec

2.3.2018

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«

SPIRIT

15.3.2018

 

 

Ur. l. RS, št. 5 / 26.1.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018

Ministrstvo za okolje in prostor

26.2.2018

Javni razpis »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018–2022«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

9.3.2018

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«

Ministrstvo za javno upravo

9.4.2018

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2018

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

9.4.2018

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko – Program PROTEUS, v letih 2019 in 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

9.4.2018

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

26.2.2018

 

Ur. l. RS, št. 80 / 29.12.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad

8.1.2018;

28.2.2018

 

Ur. l. RS, št. 68 / 1.12.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2018

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

1.3.2018

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

3.4.2018

Javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

05. 01. 2018 za prvo odpiranje;

23. 11. 2018 za drugo odpiranje;

22. 11. 2019 za tretje odpiranje.

 

Ur. l. RS, št. 66 / 24.11.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9.3.2018

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«

SPIRIT

5.1.2018;

15.5.2018 (morebitni)

Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 59SUB-SOCOB17 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 64 / 17.11.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad

do porabe sredstev oz do

30.4.2018

 

 

Ur. l. RS, št. 59 / 27.10.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) – »PRIZ 17-18«

SPIRIT

7.12.2017;

(morebitni drugi rok: 22.2.2018)

 

Ur. l. RS, št. 58 / 20.10.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 50SUB-AVPO17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do porabe sredstev oz. do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do porabe sredstev oz. do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 56 / 13.10.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 55SUB-EVPO17 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 57SUB-EVOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 54 / 29.9.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)

Ministrstvo za infrastrukturo

23.11.2017;

6.3.2018;

5.6.2018 (morebitni)

 

 

Ur. l. RS, št. 47 / 1.9.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

SPIRIT

2.10.2017;

1.3.2018

 

Ur. l. RS, št. 44 / 11.8.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

EKO sklad

do objave o zaključku razpisa oziroma do porabe sredstev

 

 

Ur. l. RS, št. 35 / 7.7.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019

Center RS za poklicno izobraževanje

do porabe sredstev oz. do

30.6.2019

 

Ur. l. RS, št. 31 / 23.6.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski

in preživninski sklad RS

do porabe sredstev oz do 7.9.2018

    

Ur. l. RS, št. 22 / 28.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Tretji javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji

RRA Koroška

do porabe sredstev oz do 22.4.2018

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad

29.5.2017,

26.6.2017,

24.7.2017,

28.8.2017

oz do porabe sredstev

 

Ur. l. RS, št. 20 / 21.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Eko sklad

do objave o zaključku

 

Ur. l. RS, št. 18 / 14.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

EKO sklad

do objave o zaključku

 

Ur. l. RS, št. 15 / 31.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Ur. l. RS, št. 14 / 24.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (oznaka JOB_2017)

Ministrstvo za infrastrukturo

18.9.2017,

16.10.2017

oz. do porabe sredstev

Ur. l. RS, št. 8 / 17.2.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

Javni sklad RS za podjetništvo

(Slovenski podjetniški sklad)

1.9.2017,

15.9.2017,

1.10.2017,

15.10.2017

oz do porabe sredstev

Ur. l. RS, št. 84 / 23.12.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 9. 2019.

Ur. l. RS, št. 79 / 9.12.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«

SPIRIT

15.5.2018,

15.5.2019