+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

RAZPISI

 

Ur. l. RS, št. 38 / 14.7.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017–2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

28.8.2017

Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2017

Ministrstvo za okolje in prostor

8.8.2017

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

8.9.2017

Javni razpis za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2017«

občina Prevalje

16.8.2017

 

Ur. l. RS, št. 35 / 7.7.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Prvi javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

29.8.2017

Prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

29.8.2017

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019

Center RS za poklicno izobraževanje

do porabe sredstev oz. do

30.6.2019

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

16.8.2017

 

Ur. l. RS, št. 32 / 30.6.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

31.8.2017

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

9.10.2017

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

26.9.2017;

11.5.2018;

24.9.2019

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017 do 2022 (oznaka: JR PŠ EE 2017)

Ministrstvo za infrastrukturo

31.7.2017

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2017)

Ministrstvo za infrastrukturo

do porabe sredstev oz. najkasneje do

7.6.2018

Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

31.7.2017

Javni razpis za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

31.7.2017

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2017 (v nadaljevanju: JR7–ŠTIPENDIJE–2017).

Javna agencija za knjigo RS

18.8.2017

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih prevodov v tuje jezike in mobilnosti urednikov oziroma založnikov za leto 2017

Javna agencija za knjigo RS

18.8.2017

 

Ur. l. RS, št. 31 / 23.6.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski

in preživninski sklad RS

do porabe sredstev oz do 7.9.2018

Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPP-DP2017

Ministrstvo za kulturo

do porabe sredstev oz do 30.11.2017

 

 

 

Ur. l. RS, št. 30 / 16.6.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov

občina Ravne na Koroškem

do porabe sredstev oz do 15.10.2017

Javni razpis za izbor operacij »Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji« (JR-ESS-RANLJIVE SKUPINE GOVORCEV)

Ministrstvo za kulturo

14.8.2017

Sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS

18.8.2017

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

4.9.2017

 

Ur. l. RS, št. 29 / 9.6.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

31.7.2017

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju oz do

31.7.2017

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju oz do

31.7.2017

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2018–2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

7.9.2017

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

6.9.2017

Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

EKO sklad

do objave o zaključku

 

Ur. l. RS, št. 27 / 2.6.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

29.9.2017

1. javni razpis za podukrep 16.4. Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

29.9.2017

 

 

Ur. l. RS, št. 22 / 28.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

2. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

31.7.2017

Tretji javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji

RRA Koroška

do porabe sredstev oz do 22.4.2018

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad

29.5.2017,

26.6.2017,

24.7.2017,

28.8.2017

oz do porabe sredstev

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2017

Mestna občina Slovenj Gradec

31.8.2017

 

 

Ur. l. RS, št. 20 / 21.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2018 in 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

21.6.2017

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Eko sklad

do objave o zaključku

 

 

Ur. l. RS, št. 18 / 14.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

30.5.2017,

3.7.2017 oz do porabe sredstev

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

EKO sklad

do objave o zaključku

 

 

Ur. l. RS, št. 16 / 7.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017

občina Ravne na Koroškem

do porabe sredstev oz do 31.10.2017

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017, v okvirni višini 6.000 €

občina Ravne na Koroškem

do porabe sredstev oz do 31.10.2017

Javni poziv za sofinanciranje muzejske dejavnosti in izdaje glasila v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017

občina Ravne na Koroškem

do porabe sredstev oz do 31.10.2017

 

 

Ur. l. RS, št. 15 / 31.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Ur. l. RS, št. 14 / 24.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

19.6.2017

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

Ministrstvo za infrastrukturo

do porabe sredstev oziroma najkasneje do 26. 1. 2018.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (oznaka JOB_2017)

Ministrstvo za infrastrukturo

18.4.2017,

15.5.2017,

12.6.2017,

18.9.2017,

16.10.2017

oz. do porabe sredstev

Ur. l. RS, št. 8 / 17.2.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

Javni sklad RS za podjetništvo

(Slovenski podjetniški sklad)

15.3.2017,

1.4.2017,

15.4.2017,

1.5.2017,

15.5.2017,

1.6.2017,

15.6.2017,

1.7.2017,

15.7.2017,

15.8.2017,

1.9.2017,

15.9.2017,

1.10.2017,

15.10.2017

oz do porabe sredstev

Ur. l. RS, št. 5 / 3.2.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL

Slovenski regionalno razvojni sklad

6.3.2017,

27.4.2017,

11.6.2017,

31.8.2017

Ur. l. RS, št. 84 / 23.12.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (P7R 2016)

Javni sklad RS za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad)

1. 2. 2017,

1. 3. 2017,

1. 4. 2017,

1. 5. 2017,

1. 6. 2017,

1. 7. 2016,

1. 9. 2017,

1. 10. 2017

Javni razpis za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 9. 2019.

Ur. l. RS, št. 81 / 16.12.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (218. JR)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

do porabe sredstev oz. do 30.8.2017

Ur. l. RS, št. 79 / 9.12.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«

SPIRIT

13.1.2017,

15.5.2017,

15.5.2018,

15.5.2019Ur. l. RS, št. 72 / 18.11.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 44SUB-EVPOL16 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 45SUB-EVOB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa


Ur. l. RS, št. 64 / 14.10.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2015/2016 in v šolskem letu 2016/2017

Zavod RS za šolstvo

7.9.2017

 

Ur. l. RS, št. 63 / 7.10.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 42SUB-AVPO16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16

Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad)

do objave o zaključku razpisaUr. l. RS, št. 60 / 16.9.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

 

Ur. l. RS, št. 54 / 12.8.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku

Ur. l. RS, št. 53 / 5.8.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi

ZRSZ

do porabe sredstev oz do 31.5.2017